MDL test case: Chromo shadow family, (8,3,100)

.

 1. DmHP1_A DvHP1_A HuHP1_A MoMOD1_A MoMOD2_A PcHET1_A PcHET2_A
  71.75563 129.61278 
  E-x(0,1)-E-E-[FY]-x-V-E-K-[IV]-[IL]-D-[KR]-R-x(3,4)-G-x-V-x-Y-x-L-K-W-K-G-[FY]-x-[ED]-x-[HED]-N-T-W-E-P-x(2)-N-x-[ED]-C-x-[ED]-L-[IL]
  
 2. DmHP1_B DvHP1_B HuHP1_B MoMOD1_B MoMOD2_B PcHET1_B
  50.37031 113.53698 
  L-x(2,3)-E-[KR]-I-[IL]-G-A-[TS]-D-[TSN]-x-G-[EDR]-L-x-F-L-x(2)-[FW]-[KE]-x(2)-D-x-A-[ED]-x-V-x-[AS]-x(2)-A-x(2)-K-x-P-x(2)-[IV]-I-x-F-Y-E
  
 3. MoMOD3 HuMG44 CfTENV FoSKPY MoCHD1_A ScYEZ4_B Ce29H12 ScYEZ4_A
  12.31887 36.31887 
  Y-x(0,2)-L-[IV]-K-W-x(6)-[HE]-x-[TS]-W-E-x(4)-[IL]
  
 4. DmPc
  ddpvdlvyaaekiiqkrvkkgvveyrvkwkgwnqryntw
  epevnildrrlidiyeqtnkssgtpsk
  
 5. CeYO82
  madgselytvesilehrkkkgksefyikwlgydhthnsw
  epkenivdptlieafftreaarkaeik
  
 6. SpSWI6_A
  eeeeedeyvvekvlkhrmarkgggyeyllkwegyddpsdntw
  sseadcsgckqlieaywnehggrpepsk
  
 7. CeT9A58
  egksdeifevekilahkvtdnllvlqvrwlgygadedtw
  epeedlqecasevvaeyykklkvtdktel
  
 8. DmSuv39
  krppkgeyvveriecvemdqyqpvffvkwlgyhdsentw
  eslanvadcaemekfverhqqlyetyia
  
 9. MoCHD1_B
  ddlhkqyqiveriiahsnkqsaaglpdyyckwqglpysecsw
  edgaliskkfqtcideyfsrnqskttpfk
  
 10. MgGRH
  tgepeevwaveailaaknrrgrgggrqvlvkwqgydnptw
  eplelmtdtraldefearwggvhtndg
  
 11. MgMAGGY
  evegereyeveeildsfwetrgrggrrlkyivrwagyseptt
  epadylenaaqlvknfhrryphkpgprp
  
 12. PcHET2_B
  vsdfdryvpseilgvtkvggslkflmkwegieratfvl
  akeanivcpqlvidyyesrlqlfdpkm
  
 13. SpSWI6_B
  vkqvenydswedlvssidtierkddgtleiyltwkngaishhp
  stitnkkcpqkmlqfyeshltfrene
  

Page compiled by: Inge Jonassen.

Chromo Test Set MDL.