MDL test case: Chromo shadow family, (12,2,100)

.

  
  
  
 1. DmHP1_A DvHP1_A HuHP1_A MoMOD1_A MoMOD2_A PcHET1_A PcHET2_A
  35.04135 129.61278 
  E-x(0,1)-E-E-[FY]-x-V-E-K-[IV]-[IL]-D-[KR]-R-x(3,4)-G-x-V-x-Y-x-L-K-W-K-G-[FY]-x-[ED]-x-[HED]-N-T-W-E-P-x(2)-N-x-[ED]-C-x-[ED]-L-[IL]
  
 2. DmPc MoMOD3 CeYO82 CeT9A58 DmSuv39 HuMG44 CfTENV FoSKPY MoCHD1_A MoCHD1_B ScYEZ4_B Ce29H12 ScYEZ4_A
  3.88587 18.34741 
  W-x(8)-[TS]-W-E-x(4)-[ILV]
  
 3. SpSWI6_A
  eeeeedeyvvekvlkhrmarkgggyeyllkwegyddpsdntwsseadcsgckqlieaywnehggrpepsk
  
 4. MgGRH
  tgepeevwaveailaaknrrgrgggrqvlvkwqgydnptweplelmtdtraldefearwggvhtndg
  
 5. MgMAGGY
  evegereyeveeildsfwetrgrggrrlkyivrwagysepttepadylenaaqlvknfhrryphkpgprp
  
 6. DmHP1_B
  stgfdrgleaekilgasdnngrltfliqfkgvdqaemvpssvanekiprmvihfyeerlswysdne
  
 7. DvHP1_B
  gtgfdrgleaekilgasdnngrltfliqfkgvdqaemvpstvanvkipqmvirfyeerlswysdne
  
 8. HuHP1_B
  argferglepekiigatdscgdlmflmkwkdtdeadlvlakeanvkcpqiviafyeerltwhaype
  
 9. MoMOD1_B
  prgfargleperiigatdssgelmflmkwknsdeadlvpakeanvkcpqvvisfyeerltwhsyps
  
 10. MoMOD2_B
  prgfargldperiigatdssgelmflmkwkdsdeadlvlakeanmkcpqiviafyeerltwhscpe
  
 11. PcHET1_B
  lngferglkperiigatdtsgelmflmkwegtdeadlvrsvdartkcpqliiefyekhltwnnase
  
 12. PcHET2_B
  vsdfdryvpseilgvtkvggslkflmkwegieratfvlakeanivcpqlvidyyesrlqlfdpkm
  
 13. SpSWI6_B
  vkqvenydswedlvssidtierkddgtleiyltwkngaishhpstitnkkcpqkmlqfyeshltfrene
  

Page compiled by: Inge Jonassen.

Chromo Test Set MDL.