INF220 / Programspesifikasjon

Studiepoeng: 10.0

Undervisningssemester
Haust

Eksamenssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester

Undervisningsspråk

Standard undervisningsspråk er norsk. Engelsk undervisning (eventuelt supplerende undervisning) blir gitt ved behov.

Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Mål og innhald
Kurset gir ei innføring i algebraiske metodar for spesifikasjon av programvare. Det vert lagt vekt på bruk av abstraksjon i spesifikasjon og utvikling av programvare.

Læringsutbyte/resultat
Studentane skal kunne gi algebraiske spesifikasjonar av datatypar og modular.

Krav til forkunnskapar
Ingen

Tilrådde forkunnskapar
Byggjer på INF121

Fagleg overlapp
I220: 10 SP

Undervisning og omfang

Undervisningsformen kan bli endret dersom det er få studenter som deltar.

Obligatoriske arbeidskrav

Oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgende semesteret.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen. Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren. Dersom det er færre enn 20 deltakarar kan det bli muntleg eksamen.

Ingen lovlege hjelpemiddel.

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Undervisningssted
Bergen

Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon
Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt eventuelt studiekonsulenten på Instituttet.