INF220 - Programspesifikasjon

INF220 - Program specification

Høsten 2005

Oversikt over innholdet på denne vev-siden

Pensum

Kursleder

Foreleser: Magne Haveraaen
Gruppeleder: Håkon Straume

Kursdeltakerne bør organisere kollokvier for å diskutere øvelser og pensum. Erfaring har vist at egenorganiserte kollokviegrupper er en av de mest effektive måter å lære seg dette faget på. Kurslederne er meget positiv til å besvare konkrete spørsmål og diskutere problemstillinger som kollokviedeltakerne finner behov for å ta opp.

Tidspunkt for forelesninger og øvelser

Undervisningen vil bli delt mellom forelesninger, øvelser og enkelte fridager avsatt til eget arbeid. Enkelte torsdager vil dere bli anbefalt å delta på instituttseminaret.

Undervisningsplan

Øvelsesoppgaver

Oppgavene blir lagt ut i studentportalen. Hensikten med øvelsesoppgavene er å gi anledning til å bruke stoffet aktivt for å bedre forståelsen av pensum. De organiserte øvelsene er en anledning til å presentere og diskutere oppgaver og løsninger, og derigjennom få tilbakemelding på egen forståelse og få nye ideer til å håndtere problemstillinger innen faget. Læringsverdien av å løse oppgaver er høy, og verdien av oppgavediskusjonen er lav dersom du ikke har prøvd å løse oppgavene selv.

Etter ønske fra studentene blir det en obligtorisk øvelse med skriftlig innlevering og retting med direkte tilbakemelding til den enkelte.

Eksamen

Eksamensform er etter ønske fra studentene en tradisjonell muntlig eksamen der hver kandidat har 45 minutter til disposisjon. Sensor er Ragnhild Kobro Runde fra Universitetet i Oslo.

En muntlig eksamensform gir mulighet for å vise beherskelse av et emne ved å snakke om det. Det gir ofte bedre karakterer enn en skriftlig eksamen, men krever at kandidatene har øvd seg på språkbruken i begrepsapparatet og har forstått fagets metoder på et språklig aktivt plan. Dette oppnås effektivt ved å diskutere faget i grupper (kollokviegrupper) og presentere problemstillinger og løsninger for hverandre.

En skriftlig eksamensform gir anledning til å vise problemløsningsevne i tillegg til kjennskap til definisjoner og teorem innen feltet. Også evne til å gjennomføre bevis og forstå nye definisjoner kan bli testet. Den rimelig lange tiden til rådighet gir anledning til refleksjon omkring faget med utgangspunkt i de konkrete oppgavene som gis. Løsning av oppgaver gjennom semesteret er en nødvendig trening til denne eksamensformen, og oppgavetypen til eksamen vil minne om de som blir levert ut i løpet av semesteret. Det å diskutere ulike løsningsmetoder for oppgaver og søke råd og hjelp hos hverandre, gruppeleder eller kursansvarlig fremmer også god innlæring av stoffet.


Sist oppdatert 2006-06-06 av Magne Haveraaen