I122 - Systemkonstruksjon

Våren 2001

Oversikt over innholdet på denne vev-siden:

Om kurset

Emnet I122 er et praktisk rettet kurs, som gir en innføring i systemkonstruksjon ("software engineering") gjennom kursdeltakernes arbeid med programvare og programvareutvikling. Det blir lagt vekt på gruppearbeid ved at større prosjektoppgaver skal løses av arbeidslag. Dette vil illustrere ulike sider ved programvareprosessen og organisering av arbeidet. Teorier om programvareprosessen og organisering av arbeidslag vil bli gjennomgått.

På grunn av arbeidsformen er det satt et tak på 24 studenter for kurset.

Kurset blir organisert omkring 3 større prosjektoppgaver med intensive perioder med teori imellom. Studentene fordeles på 4 eller fler arbeidslag. I det ene prosjektet vil arbeidslagene gå sammen om en større oppgave. I de to andre prosjektene vil arbeidslagene konkurrere mot hverandre om å levere den beste løsningen. Arbeidslagene vil bli organisert etter ulike organisasjonsmodeller. I enkelte av disse vil den instituttansatte gruppelederen inngå som fullverdig deltaker på arbeidslaget, i andre organisasjonsmodeller vil han være konsulent eller administrativt ansvarlig, med oppgave å påse at arbeidet skrider fremover i henhold til tidsplan og at ressursene arbeidslaget disponerer blir utnyttet best mulig.

Gjennomføringen av prosjektene er avhengig av at alle deltakerne på et arbeidslag yter sin del. Hele laget vil derfor få problemer om enkeltpersoner trekker seg ut i løpet av en prosjektoppgave. Vi vil derfor inngå en avtale med kursdeltakerne som sikrer at ingen trekker seg fra kurset under en prosjektoppgave. Mellom prosjektoppgavene vil arbeidslagene reorganiseres, og det vil da være mulig å trekke seg fra kurset uten at dette går ut over andre deltakere.

Hvilke oppgaver som blir gitt er ikke helt avklart ennå. Rammen rundt oppgavene er likevel tenkt som følger:

Vi vil arbeide med en komponentbasert (objektorientert) programvareoppbygning etter COTS (Components off the shelf) tankegangen.

Pensum

All aktivitet og arbeidsmateriale for kurset er pensum. Dette omfatter:

Kursledere

Foreleser/kursansvarlig: Magne Haveraaen
Øvelsesledere: Anders Abrahamsen (andersa) og Kjartan Storli (s0348).

Tidspunkt for forelesninger og øvelser

Følgende tidspunkt er satt av til forelesninger, gruppemøter, presentasjoner og annen organisert aktivitet ved kurset. Oppmøte på forelesninger, presentasjoner og gruppemøter er obligatorisk. Ved sykdom eller annet nødvendig fravær må beskjed gis til kursansvarlig eller gruppeledere.

Kurset begynner mandag 22. januar.

Tentativ arbeidsplan

Eksamen

Det blir muntlig eksamen i juni.

Gjennomførte prosjektoppgaver er nødvendig for å kunne gå opp til eksamen. Det vil ikke bli gitt karakter på prosjektene, men kursdeltakerne vil på eksamen få spørsmål om prosjektoppgavene og hvordan arbeidslagene løste disse.


Sist oppdatert 2001-01-15 av Magne Haveraaen