I220 - Programspesifikasjon og -verifikasjon

Høsten 2002

Oversikt over innholdet på denne vev-siden

Pensum

Kursleder

Foreleser: Magne Haveraaen
Gruppeleder: Eva Suci, e-post: eva@ii.uib.no

Kursdeltakerne bør organisere kollokvier for å diskutere øvelser og pensum. Erfaring har vist at egenorganiserte kollokviegrupper er en av de mest effektive måter å lære seg dette faget på. Kurslederne er meget positiv til å besvare konkrete spørsmål og diskutere problemstillinger som kollokviedeltakerne finner behov for å ta opp.

Tidspunkt for forelesninger og øvelser

Undervisningsplan

Det er dessuten satt sammen et utdrag fra tidligere eksamener for å gi et inntrykk av hva et eksamenssett kan gå ut på.

Øvelsesoppgaver

Oppgavene blir delt ut ukentlig og vil legges ut på denne vevsiden i forbindelse med den aktuelle uken. Hensikten med øvelsesoppgavene er å gi anledning til å bruke stoffet aktivt for å bedre forståelsen av pensum. De organiserte øvelsene er en anledning til å presentere og diskutere oppgaver og løsninger, og derigjennom få tilbakemelding på egen forståelse og få nye ideer til å håndtere problemstillinger innen faget. Læringsverdien av å løse oppgaver er høy, og verdien av oppgavediskusjonen er lav dersom du ikke har prøvd å løse oppgavene selv.

Vi vil tilby en øvelse med skriftlig innlevering og retting med direkte tilbakemelding til den enkelte.

Eksamen

Eksamensform blir skriftlig, 6 timer, onsdag 4.12.02 i henhold til fakultetets eksamensplan.

En skriftlig eksamensform gir anledning til å vise problemløsningsevne i tillegg til kjennskap til definisjoner og teorem innen feltet. Også evne til å gjennomføre bevis og forstå nye definisjoner kan bli testet. Den rimelig lange tiden til rådighet gir anledning til refleksjon omkring faget med utgangspunkt i de konkrete oppgavene som gis. Løsning av oppgaver gjennom semesteret er en nødvendig trening til denne eksamensformen, og oppgavetypen til eksamen vil minne om de som blir levert ut i løpet av semesteret. Det å diskutere ulike løsningsmetoder for oppgaver og søke råd og hjelp hos hverandre, gruppeleder eller kursansvarlig fremmer også god innlæring av stoffet.


Sist oppdatert 2002-11-26 av Magne Haveraaen