INF 101 - Videregående programmering (Prog. II)
Vårsemesteret 2004
Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen

[ Emnebeskrivelse | Emneansvarlig | Pensumliste | Forelesninger | Øvingstimer | Øvingsoppgaver | Innleveringsoppgaver | Eksamen ]

Forelesningsnotater finner du her.

Emneansvarlig:

Pensumliste:

Følgende lærebok er pensum:

I tillegg er alle forelesningsnotater, uke- og obligatoriske oppgaver pensum.

Støtte litteratur:

Forelesninger:

Øvingstimer:

I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver de på forhånd har lastet ned fra INF101 sin studentportalside. Fire av øvingene er innleveringsoppgaver som skal karaktersettes, mens andre er uten innlevering. En gruppeleder vil hjelpe til i øvingstimene. Første del av timene vil foregå i ett av grupperommene på Realfagbygget, hvor oppgavene blir diskutert. Deretter går gruppeleder og studentene til PC-rommene i auditoriefløyen, Allégt. 66, hvor studentene får jobbe praktisk med oppgavene. Studentene deles inn i grupper.

Studentene melder seg på en av gruppene via INF101 sin studentportalside.

Øvingsoppgaver:

Hver onsdag i totalt tolv uker legges det ut oppgaver på INF101 sin studentportalside. Disse oppgavesettene er frivillige øvingsoppgaver som ikke skal leveres inn (i tillegg kommer innleveringsoppgaver). I øvingstimene vil studentene få hjelp til arbeidet med øvingsoppgavene.

Innleveringsoppgaver:

Det vil bli lagt ut fire obligatoriske innleveringsoppgaver på INF101 sin studentportalside, som studenten vil få en poengsum på. Innleveringsfristen settes til fredag kl. 16.00 i uken etter at oppgavene ble lagt ut, slik at studenten har i underkant av to uker til å løse oppgavene. Total poengsum på alle de fire innleveringene utgjør 20% av sluttkarakteren. For å få godkjent øvingsdelen av kurset, og dermed få mulighet til å ta eksamen, må minst 3 av de 4 obligatoriske oppgavene være levert til tilfredsstillende vurdering. Tilfredsstillende vurdering er 35 poeng eller mer. Se INF101 sin studentportalside for informasjon om når i semesteret innleveringsoppgaver legges ut. I øvingstimene vil studentene få hjelp til arbeidet med innleveringsoppgavene. Besvarelsene leveres inn ved å gå til innleveringssystemet

Eksamen:


[ Tilbake til toppen av siden | Tilbake til studentportalen ]


Ansvarlig for denne siden: Khalid Mughal (khalid(at)ii.uib.no)
Sist oppdatert: Torsdag 27. mai 2004.