MDL test case: Chromo shadow family, (8,3,300)

.

 1. DmHP1_A DvHP1_A HuHP1_A MoMOD1_A MoMOD2_A PcHET1_A PcHET2_A
  43.18420 129.61278 
  E-x(0,1)-E-E-[FY]-x-V-E-K-[IV]-[IL]-D-[KR]-R-x(3,4)-G-x-V-x-Y-x-L-K-W-K-G-[FY]-x-[ED]-x-[HED]-N-T-W-E-P-x(2)-N-x-[ED]-C-x-[ED]-L-[IL]
  
 2. DmPc ddpvdlvyaaekiiqkrvkkgvveyrvkwkgwnqryntw epevnildrrlidiyeqtnkssgtpsk
 3. MoMOD3 ssvgeqvfaaecilskrlrkgkleylvkwrgwsskhnsw epeenildprlllafqkkehekevqnr
 4. CeYO82 madgselytvesilehrkkkgksefyikwlgydhthnsw epkenivdptlieafftreaarkaeik
 5. SpSWI6_A eeeeedeyvvekvlkhrmarkgggyeyllkwegyddpsdntw sseadcsgckqlieaywnehggrpepsk
 6. CeT9A58 egksdeifevekilahkvtdnllvlqvrwlgygadedtw epeedlqecasevvaeyykklkvtdktel
 7. DmSuv39 krppkgeyvveriecvemdqyqpvffvkwlgyhdsentw eslanvadcaemekfverhqqlyetyia
 8. HuMG44 skrnlydfeve?lcdykkireqeyylvkwrgypdsestw eprqnlkcvrilkqfhkdlerellrrh
 9. CfTENV epeaenefevekildkkgqrylvkwkgydesentw eprinlancyqllrqfqkwrqdsrkqea
 10. FoSKPY eisgpevyeaeairdtrkingqreylikwknypenentw eppkhlvnaqrllkdfhqrarkkerrpk
 11. MoCHD1_A qpedeefetiervmdcrvgrkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgdiqylikwkgwshihntw eteetlkqqnvrgmkkldnykkkdqetkrwlk
 12. MoCHD1_B ddlhkqyqiveriiahsnkqsaaglpdyyckwqglpysecsw edgaliskkfqtcideyfsrnqskttpfk
 13. ScYEZ4_B ldefeefhvperiidsqrasledgtsqlqylvkwrrlnydeatw enatdivklapeqvkhfqnrenskilpqy
 14. MgGRH tgepeevwaveailaaknrrgrgggrqvlvkwqgydnptw eplelmtdtraldefearwggvhtndg
 15. MgMAGGY evegereyeveeildsfwetrgrggrrlkyivrwagyseptt epadylenaaqlvknfhrryphkpgprp
 16. Ce29H12 tqdsdseyeieriidhvsflebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsnyfflvkwlgygnkemtw epesnipdsvylyeykklnnmvmnrmn
 17. DmHP1_B stgfdrgleaekilgasdnngrltfliqfkgvdqaemvp ssvanekiprmvihfyeerlswysdne
 18. DvHP1_B gtgfdrgleaekilgasdnngrltfliqfkgvdqaemvp stvanvkipqmvirfyeerlswysdne
 19. HuHP1_B argferglepekiigatdscgdlmflmkwkdtdeadlvl akeanvkcpqiviafyeerltwhaype
 20. MoMOD1_B prgfargleperiigatdssgelmflmkwknsdeadlvp akeanvkcpqvvisfyeerltwhsyps
 21. MoMOD2_B prgfargldperiigatdssgelmflmkwkdsdeadlvl akeanmkcpqiviafyeerltwhscpe
 22. PcHET1_B lngferglkperiigatdtsgelmflmkwegtdeadlvr svdartkcpqliiefyekhltwnnase
 23. PcHET2_B vsdfdryvpseilgvtkvggslkflmkwegieratfvl akeanivcpqlvidyyesrlqlfdpkm
 24. SpSWI6_B vkqvenydswedlvssidtierkddgtleiyltwkngaishhp stitnkkcpqkmlqfyeshltfrene
 25. ScYEZ4_A ktsleegkvlektvpdlnnckenyeflikwtdeshlhntw etyesigqvrglkrldnyckqfiiedqqvr

Page compiled by: Inge Jonassen.

Chromo Test Set MDL.