MDL test case: Chromo shadow family, (8,3,150)

.

 1. DmHP1_A DvHP1_A HuHP1_A MoMOD1_A MoMOD2_A PcHET1_A PcHET2_A
  64.61278 129.61278 
  E-x(0,1)-E-E-[FY]-x-V-E-K-[IV]-[IL]-D-[KR]-R-x(3,4)-G-x-V-x-Y-x-L-K-W-K-G-[FY]-x-[ED]-x-[HED]-N-T-W-E-P-x(2)-N-x-[ED]-C-x-[ED]-L-[IL]
  
 2. DmHP1_B DvHP1_B HuHP1_B MoMOD1_B MoMOD2_B PcHET1_B
  42.03698 113.53698 
  L-x(2,3)-E-[KR]-I-[IL]-G-A-[TS]-D-[TSN]-x-G-[EDR]-L-x-F-L-x(2)-[FW]-[KE]-x(2)-D-x-A-[ED]-x-V-x-[AS]-x(2)-A-x(2)-K-x-P-x(2)-[IV]-I-x-F-Y-E
  
 3. DmPc ddpvdlvyaaekiiqkrvkkgvveyrvkwkgwnqryntw epevnildrrlidiyeqtnkssgtpsk
 4. MoMOD3 ssvgeqvfaaecilskrlrkgkleylvkwrgwsskhnsw epeenildprlllafqkkehekevqnr
 5. CeYO82 madgselytvesilehrkkkgksefyikwlgydhthnsw epkenivdptlieafftreaarkaeik
 6. SpSWI6_A eeeeedeyvvekvlkhrmarkgggyeyllkwegyddpsdntw sseadcsgckqlieaywnehggrpepsk
 7. CeT9A58 egksdeifevekilahkvtdnllvlqvrwlgygadedtw epeedlqecasevvaeyykklkvtdktel
 8. DmSuv39 krppkgeyvveriecvemdqyqpvffvkwlgyhdsentw eslanvadcaemekfverhqqlyetyia
 9. HuMG44 skrnlydfeve?lcdykkireqeyylvkwrgypdsestw eprqnlkcvrilkqfhkdlerellrrh
 10. CfTENV epeaenefevekildkkgqrylvkwkgydesentw eprinlancyqllrqfqkwrqdsrkqea
 11. FoSKPY eisgpevyeaeairdtrkingqreylikwknypenentw eppkhlvnaqrllkdfhqrarkkerrpk
 12. MoCHD1_A qpedeefetiervmdcrvgrkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgdiqylikwkgwshihntw eteetlkqqnvrgmkkldnykkkdqetkrwlk
 13. MoCHD1_B ddlhkqyqiveriiahsnkqsaaglpdyyckwqglpysecsw edgaliskkfqtcideyfsrnqskttpfk
 14. ScYEZ4_B ldefeefhvperiidsqrasledgtsqlqylvkwrrlnydeatw enatdivklapeqvkhfqnrenskilpqy
 15. MgGRH tgepeevwaveailaaknrrgrgggrqvlvkwqgydnptw eplelmtdtraldefearwggvhtndg
 16. MgMAGGY evegereyeveeildsfwetrgrggrrlkyivrwagyseptt epadylenaaqlvknfhrryphkpgprp
 17. Ce29H12 tqdsdseyeieriidhvsflebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsnyfflvkwlgygnkemtw epesnipdsvylyeykklnnmvmnrmn
 18. PcHET2_B vsdfdryvpseilgvtkvggslkflmkwegieratfvl akeanivcpqlvidyyesrlqlfdpkm
 19. SpSWI6_B vkqvenydswedlvssidtierkddgtleiyltwkngaishhp stitnkkcpqkmlqfyeshltfrene
 20. ScYEZ4_A ktsleegkvlektvpdlnnckenyeflikwtdeshlhntw etyesigqvrglkrldnyckqfiiedqqvr

Running MDL-Pratt with (8,3,200) and (8,3,200) gave the same partitioning.

Page compiled by: Inge Jonassen.

Chromo Test Set MDL.